english
slovensky

Profil spoločnosti

  • Cieľovo sa obchodná spoločnosť GENERAL FACTORING, a.s. orientuje na finančný a bankový sektor, kde spolupracuje s väčšinou slovenských bánk a mnohými finančnými inštitúciami. Pre svojich klientov vykonáva komplexnú správu zverených pohľadávok, pričom činnosti, odborné zázemie, riadiaci a výkonný tím spĺňa tie najnáročnejšie kritériá.
  • Spoločnosť GENERAL FACTORING, a.s. predstavuje i jedného z dominantných investorov na pohľadávkovom trhu v rámci Slovenskej republiky, kde odplatne nadobúda klasifikované pohľadávky bankového charakteru.
  • GENERAL FACTORING, a.s. ponúka svoje služby domácim i zahraničným klientom, pričom okrem slovenského trhu dokáže kvalifikovane pôsobiť a zabezpečovať služby aj v zahraničí. Spoločnosť sa vo svojich aktivitách striktne riadi platnou legislatívou a jej postupy sú sofistikované a vysoko profesionálne.
  • Ako dražobník ponúka spoločnosť GENERAL FACTORING, a.s. svojim klientom služby podľa zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách. Dobrovoľné dražby vykonáva naša spoločnosť v zmysle rámcových zmlúv pre vybrané banky a stavebné sporiteľne, pričom tieto subjekty trvajú na dôslednom dodržiavaní zákona.

    Fakt, že GENERAL FACTORING, a.s. je lídrom v oblasti vykonávania dobrovoľných dražieb možno pripisovať skutočnosti, že za niekoľko rokov pôsobenia na trhu si vytvorila vlastný, praxou overený systém práce a disponuje vlastným know-how v tejto oblasti.
  • Významnou devízou spoločnosti je taktiež vlastný informačný systém, ktorý bol vytvorený odborným tímom spoločnosti a je platne zaregistrovaný Úradom na ochranu osobných údajov. Systém je neustále vylepšovaný a aktualizovaný tak, aby bol kompatibilný s informačnými systémami jednotlivých klientov a zároveň napomáhal vysoko systémovému spravovaniu pohľadávok.
  • GENERAL FACTORING, a.s. svoje služby klientom neustále prispôsobuje a kreuje nové produkty zlepšujúce a zjednodušujúce spoločné operácie ku vzájomnej spokojnosti.