english
slovensky

Iné služby v oblasti práce s pohľadávkami

Možné problémy

 • Banka nezvolí vhodný postup u klienta (hroziace riziko kolapsu klienta, konkurzu, alebo reštruktualizácie)
 • Banka neskoro zistí vzniknuté riziko KaR
 • Reálna hodnota majetku klienta ( v rôznych situáciách- bežná prevádzka, konkurz, reštruktualizácia) je odlišná od účtovnej hodnoty
 • Straty banky budú neúmerne vysoké

Ponuka služieb


 • Posúdenie rizika splácania, kolapsu, vyhlásenia konkurzu alebo reštruktualizácie vybraného klienta
 • Vyčíslenie dopadov konkurzu alebo reštruktualizácie na banku, ich porovnanie
 • Návrh variantov postupu banky u jednotlivých klientov (od pravidelných reportov cez dohľad nad hospodárením až po krízový mana žment a nútenú správu)
 • Zastupovanie banky, presadzovanie jej záujmov a maximalizácia výťažku pre banku
 • V akútnych prípadoch zostavenie krízového manažmentu a cielená oraganizačno- finančná reštrukturalizácia firmy

Produkty


 • Hĺbková analýza situácie klienta s návrhom vhodných postupov riešenia
 • Priebežný dohľad nad hospodárením klienta
 • Krízový manažment- nútená správa vrátane vytvorenia krízového tímu a cielenej organizačno- finančnej reštruktualizácie firmy

Postup a realizácia


 • Analýza situácie v prevádzkach klienta
 • Analýza dát z účtovníctva i z iných operatívnych evidencií, verifikácia so skutočnosťou
 • Rozhovory s pracovníkmi klienta
 • Sumarizácia dát na testovanie prognóz nad získanými informáciami
 • Vyhodnotenie a písomná správa pre banku
 • Následný priebežný dohľad nad hospodárením klienta
 • Kreovanie tímu krízového manažmentu
 • Posúdenie vývoja CF a tvorby hodnoty v častiach firmy a v segmentoch produktov a zákazníkov
 • Návrh a realizácia reštruktualizačných opatrení, smerujúcich k maximálnemu uspokojeniu pohľadávok banky