english
slovensky

Nákup a predaj pohľadávok

Spoločnosť GENERAL FACTORING, a.s. je schopná z vlastných zdrojov resp. zdrojov získaných od iných investorov realizovať nákup pohľadávok na vlastný účet, resp. na konkrétnu pohľadávku sprostredkovať investora.

  • Spoločnosť uzatvorí s klientom Zmluvu o postúpení pohľadávok (ďalej len "ZPP"), na základe ktorej odkúpi pohľadávky pred lehotou resp. po lehote ich splatnosti za vopred dojednanú výšku odplaty.
  • Odplatu za postúpené pohľadávky navrhneme po vykonaní ekonomickej a právnej analýzy obchodného prípadu, individuálne ako aj v závislosti od dohody s klientom, bonity pohľadávok a dĺžky obdobia splatnosti kúpnej ceny.
  • Výška odplaty je závislá od objemu postupovaných pohľadávok. Vykonanie analýzy obchodného prípadu je v rámci poskytovaných služieb bezplatné.