english
slovensky

Komplexný manažment pohľadávok

V rámci uvedenej činnosti spoločnosť poskytuje služby pri správe a vymáhaní pohľadávok, ktoré v priebehu ich výkonu nevyžadujú od klienta jeho aktívnu účasť. Tá sa obmedzuje len na úvodný podpis príslušných zmluvných dokumentov a odovzdanie údajov o spravovaných pohľadávkach. V rámci tejto formy činnosti nevyžadujeme žiadne zálohy resp. platby od klienta vopred.  
  • Spoločnosť uzatvorí s klientom Zmluvu o mlčanlivosti a Mandátnu zmluvu, na základe ktorej bude zabezpečovať pre klienta komplexnú správu jeho pohľadávok s cieľom dodržania platobnej disciplíny zmluvných partnerov, dlžníkov, odberateľov resp. klientov.
  • Naša spoločnosť on-line sleduje a analyzuje stav a kvalitu pohľadávok a určuje optimálny spôsob ich inkasa, tak aby klientom nevznikali nové pohľadávky po lehote splatnosti. Zároveň je takto optimalizovaný celkový cash flow klienta s cieľom dosiahnuť najkratšiu možnú dobu splatnosti pohľadávok.
  • Odplata za poskytnuté služby sa platí len za efektívne vykonané platby v prospech účtu klienta.